ដំណឹងល្អ! ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៤នាក់ទៀត និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៥៦ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៤០៣ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៣ នាក់

Loading...