ដំណឹងល្អ “មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៧ នាក់

ភ្នំពេញ៖ នេះចាត់ទុកជាដំណឹងល្អ គឺ”មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៧ នាក់ គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ធ្នូ នេះ ។

Loading...