តារាសម្តែង លោក Dwyne Johnson (The Rock) ភរិយាលោក និងកូនស្រី វ័យក្មេងទាំងពីរឆ្លងវីរុសCOVID-19

តារាសម្តែង លោក Dwyne Johnson (The Rock) បាននិយាយថារូបលោក ភរិយាលោក និងកូនស្រី វ័យក្មេងទាំងពីរបស់លោកបានឆ្លងវីរុសCOVID-19 ពីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្ររបស់លោកកាលពី២សប្តាហ៍ មុន៕

Loading...