តើអ្នកចូលចិត្តមើលរឿងសង្រ្គាមដែរទេ? បើចូលចិត្តអាចឆែកមើលរឿងទាំងនេះបាន

តើអ្នកជាអ្នកស្នេហាខ្សែភាពយន្តបែបសង្រ្គាម ដោយយោងតាមរឿងពិតដែរទេ? បើចូលចិត្តអ្នកមករកត្រូវកន្លែងហើយ អាចឆែកមើលរឿងទាំងនេះបាន ធានាថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៏តែម្តង ដូច្នេះសូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

The Great Escape ១៩៦៣

Platoon ១៩៨៦

Full Metal Jacket ១៩៨៧

Schindler’s List ១៩៩៣

The Enemy at the Gate ២០០១

Pearl Harbour ២០០១

We Were Soldiers ២០០២

The Pianist ២០០២

Downfall ២០០៤

Hotel Rwanda ២០០៤

Letters from Iwo Jima ២០០៦

Defiance ២០០៨

Valkyrie ២០០៨

Lincoln ២០១២

Lone Survivor ២០១៣

The Railway Man ២០១៣

Unbroken ២០១៤

American Sniper ២០១៤

The Limitation Game ២០១៤

Fury ២០១៤

Beast of No Nation ២០១៥

Loading...