ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ០១នាក់​ និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ​ ៖

ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ០១នាក់​ និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ​ ៖

 

Loading...