ទាន់ហេតុការណ៍៖ ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតដើម្បីចាប់ផ្តើមជជែកពិភាក្សាលើច្បាប់គណបក្សសាធារណរដ្ឋលុបចោលគោលនយោបាយសុខាភិបាលសំខាន់ៗដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Obamacare

ទាន់ហេតុការណ៍៖ ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតដើម្បីចាប់ផ្តើមជជែកពិភាក្សាលើច្បាប់គណបក្សសាធារណរដ្ឋលុបចោលគោលនយោបាយសុខាភិបាលសំខាន់ៗដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Obamacare

Loading...