បីថ្ងៃជាប់គ្នា កម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លង covid- 19

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៧៩ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៤៧០ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ០៩ នាក់

Loading...