បុគ្គលរកចំណូលតាមយូធូបបានច្រើនជាងគេទាំង១០នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ស្របពេលដែលឆ្នាំ២០២០ជិតបញ្ចប់ទៅហើយ “ឧត្តមគតិខ្មែរ” សូមបង្ហាញជូនបុគ្គលដែលមានទឹកប្រាក់មហាសាលដែលរកបានតាមរយៈយូធូប ឬ YouTubers ច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០២០ទាំង១០រូប។

ខាងក្រោមនេះគឺជាតួលេខសម្រាប់បុគ្គល YouTubers ដែលរកចំណូលបានខ្ពស់ជាងគេទាំង១០ប្រចាំឆ្នាំ២០២០។ នេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes ដែលសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញចេញផ្សាយនៅចុងសប្តាហ៍នេះ។

1-Ryan Kaji
ចំណូល: 32.5លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 12.2 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 41.7 លាននាក់

2-Mr. Beast
ចំណូល: 26.4 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 3 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 47.8 លាននាក់

3-Dude Perfect
ចំណូល: 25.3 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 2.7 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 57.5 លាននាក់

4-Rhett and Link
ចំណូល: 22 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 1.9 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 41.8 លាននាក់

5-Markiplier
ចំណូល: 21.5 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 3.1 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 27.8 លាននាក់

6-Preston Arsement
ចំណូល: 20.9 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 3.3 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 33.4 លាននាក់

7-Like Nastya
ចំណូល: 20.3 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 39 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 190 លាននាក់

8-Blippi
ចំណូល: 18.7 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 8.2 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 27.4 លាននាក់

9-David Dobrik
ចំណូល: 17 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 2.7 ពាន់លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 18 លាននាក់

10-Jeffree Star
ចំណូល: 16.5 លានអឺរ៉ូ
មានអ្នកចូលមើល (Views): 600 លាននាក់
មានអ្នកចុច Subscribers: 16.9 លាននាក់ ៕

Loading...