ប្រជាជន​កម្ពុជា​​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ និងស្នាក់​នៅ​​បានជាង ៥០ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ការ​ទិដ្ឋាការ​

ក្នុង​ការ​ដំណើរ​​ទៅបរទេស​ លោក​អ្នក​មិន​ចាំបាច់ត្រូវ​​ការ​ទិដ្ឋាករក៏បានដែរ ប៉ុន្តែ​សំរាប់តែ​ប្រទេសជាង ៥០ នេះទេ​ ដែ​ល​​​លោក​អ្នក​អាច​នឹង​ស្នាក់​អាស្រ័យ​ និង​ទេសចរណ៍​​ដោយ​ត្រូវ​ការ​តែ លិខិតឆ្លង​ដែន​ជា​​ការស្រេច​។ ខាងក្រោមនេះ គឺ​ជា​ឈ្មោះប្រទេស តាមទ្វីប​និមួយៗ ដែលប្រជាជនខ្មែរ អាចស្នាក់នៅ និង ធ្វើដំណើរ ទៅបានដោយ មិនចាំបាច់ ត្រូវ​ការទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងមានតម្លៃ និង ពេលវេលា នៃការពន្យាពេល ទិដ្ឋាការផងដែរ៖

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាស៊ី៖

Armenia: Visa on arrival – 120 days, $50 USD.
Brunei: Visa-free – 14 days.
Georgia: Visa on arrival – 90 days, $30 USD.
India: Visa on arrival – 30 days, (at MAA, BOM, CCU, DEL), $60 USD.
Indonesia: Visa-free – 30 days.
Iran: e-visa (pre -arranged) – 15 days, $30 to $80 EUR.
Kuwait: Visa on arrival – 3 months, $5 KWD.
Laos: Visa-free – 30 days.
Macau: Visa on arrival – 30 days, $100 MOP.
Malaysia: Visa-free – 1 month.
Maldives: Visa on arrival – 30 days.
Myanmar: Visa-free – 14 days.
Nepal: Visa on arrival – 90 days, $25 to $100 USD.
Philippines: Visa-free – 21 days.
Singapore: Visa-free – 30 days.
South Korea: Visa-free – 30 days, (Jeju Island only).
Sri Lanka: ETA required. cost: US$ 30 – 30 days.
Thailand: Visa-free -14 days.
Timor Leste: Visa on arrival – 30 days, $30 USD.
Vietnam: Visa-free – 30 days.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអូសេអានី៖

Federated States of Micronesia: Visa free – 30 days.
Palau: Visa on arrival – 30 days. $50 USD.
Samoa: Visa on arrival – 60 days.
Tuvalu: Visa on arrival – 1 month.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង៖

Dominica: Visa-free – 21 days.
Haiti: Visa-free – 3 months.
Nicaragua: Visa on arrival – 90 days, $20 USD.
St. Kitts and Nevis: Visa free – 14 days (w/ onward ticket).
St. Lucia: Visa on arrival – 6 weeks, $50 USD.
St. Vincent and the Grenadines: Visa-free – 1 month.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិក ខាងត្បូង៖

Ecuador: Visa-free – 90 days.
Guyana: Visa on arrival – 30 days, $25 USD.
Suriname: Visa on arrival – 2 months, $45 to $65 USD.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាហ្រ្វិក៖

Burundi: Visa on arrival – 1 month, $90 USD.
Cape Verde: Visa on arrival$25 EUR.
Central African Republic: Visa on arrival – 7 days, $60 USD.
Comoros: Visa on arrival.
Djibouti: Visa on arrival – 1 month, $60 USD.
Egypt: Visa on arrival 30 days, $15 USD.
The Gambia: Visa on arrival (charter flight or tour package).
Ghana: e-visa (pre-arranged @ ghanaimmig), $100 USD.
Kenya: Visa on arrival – 3 months, $50 USD.
Madagascar: Visa on arrival – 90 days, $70 USD.
Mozambique: Visa on arrival – 30 days, $66 USD.
Sao Tome and Principe: Visa on arrival – 1 month, $100 USD.
Seychelles: Visa on arrival – 1 month, free.
Tanzania: Visa on arrival, $50 to $200 USD.
Togo: Visa on arrival – 7 days.
Uganda: Visa on arrival, $50 to $200 USD.
Zambia: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.

បណ្តារដ្ឋ ឯករាជ្យផ្សេងទៀត៖

Cook Islands: Visa free – 31 days.
Niue: Visa-free – 30 days.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *