ប្រភេទកីឡា ប៉េតង់ កីឡាករ សុខ ចាន់មាន បានត្រឹម មេដាយ សំរឹទ្ធ ដោយប្រកួតចាញ់ ម៉ាឡេសុី ១០ ទល់ហ្នឹង ១៣ ។ ចំណែក កីឡាការិនី អ៊ុន ស្រីយ៉ា បានត្រឹមមេដាយសំរឹទ្ធ ដោយប្រកួតចាញ់ វៀតណាម ក្នុងពិន្ទុ ៥ ទល់ ១៣

ប្រភេទកីឡា ប៉េតង់ កីឡាករ សុខ ចាន់មាន បានត្រឹម មេដាយ សំរឹទ្ធ ដោយប្រកួតចាញ់ ម៉ាឡេសុី ១០ ទល់ហ្នឹង ១៣ ។ ចំណែក កីឡាការិនី អ៊ុន ស្រីយ៉ា បានត្រឹមមេដាយសំរឹទ្ធ ដោយប្រកួតចាញ់ វៀតណាម ក្នុងពិន្ទុ ៥ ទល់ ១៣

 

Loading...