ប្រាក់រំលឹក និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១សម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាសផ្នែកផលិតកម្មអាចបើកបានហើយ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី២១ មករានេះអំពីការបើកប្រាក់រំលឹក ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាសផ្នែកកម្មន្តសាល(ផលិតកម្ម)។

សេចក្តីជូនដំណឹងបានបង្ហាញថា ការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំ២០២០ ត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសទី១ និងក្នុងត្រីមាសទី៣។ រីឯសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសទី២ និងក្នុងត្រីមាសទី៤។

ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតស្តីពីការបើកប្រាក់រំលឹក ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាសផ្នែកកម្មន្តសាល៖

Loading...