ផលប្រយោជន៍ ទាំង ១០យ៉ាង របស់សំបកក្រូច

១. ប្រឆាំងកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ល
២. ចៀសវាងជំងឺមហារីក
៣. ចៀសវាងការចុកក្រពះ
៤. ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ
៥. ជួយផ្លូវដង្ហើម
៦. ជួយរំលាយអាហារ
៧. បង្កើតខ្យល់បរិសុទ្ធ
៨. ជួយឲ្យធ្មេញស
៩. ជួយសម្អាតរាងកាយ
១០. ធ្វើឲ្យស្បែកស

Orange

Top 10 of the benefits of oranges Peels:
1. Anti-cholesterol
2. Averts Cancer
3. Heartburn
4. Digestive problems
5. Respiratory Conditions
6. Indigestion
7. Air freshener
8. Teeth Whitening
9. Cleaning agent
10. Skin Whitening

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *