ផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២សប្តាហ៍

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជូនដំណឹង ស្ដីអំពីការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល០២សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល។

Loading...