ពន្យារពេលទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិចូលរួមការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងទេសចរណ៍បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ១៧៧សជណ.អរហចុះថ្ងៃថ្ងៃទី០២ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ស្តីពីការពន្យាពេលទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិចូលរួមការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន និស្សិតនិងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានខ្លឹមសារដូចមានជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Loading...