ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈសម្ដេចរាជបុត្រី ព្រះអនុជ នរោត្ដម អរុណរស្មី ជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល ឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈសម្ដេចរាជបុត្រី ព្រះអនុជ នរោត្ដម អរុណរស្មី ជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល ឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

Loading...