ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកស្រី ជ្រឹង បុទុមរង្សី ជារដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកស្រី ជ្រឹង បុទុមរង្សី ជារដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

Loading...