ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោក សុខ លូ ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់អាណត្តិទី២

ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោក សុខ លូ ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់អាណត្តិទី២

 

Loading...