យល់ដឹងពី អត្ថប្រយោជន៍ របស់សណ្តែកគួ

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព របស់សណ្តែកគួ
• ប្រឆាំងការចាស់មុនអាយុ
• ប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម
• សម្បូរហ្វៃបឺ
• ការពារកោសិកា
• ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ
• ប្រភពនៃវីតាមីន k
• ប្រភពនៃវីតាមីន c
• ប្រភពនៃអាស៊ីតហ្វូលីក
• សរសៃឈាមបេះដូងល្អ
• ប្រភពម៉ង់ហ្គាណែ

Sauteed-Garlic-Green-Beans-with-Toasted-Almonds

The health benefits of green beans
• Anti-aging
• Anti-oxidant
• Rich in fibre
• Cell protection
• Boost immunity
• Vitamin k source
• Vitamin c source
• Good folate source
• Cardiovascular health
• Good manganese source

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *