រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ចំនួន ០២នាក់ទៀត លើពលករខ្មែរ ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦៦ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៦១ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ០៥ នាក់

Loading...