រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ០១នាក់ទៀត ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសសិង្ហបុរី និងជាសះស្បើយ ០១នាក់បន្ថែម

រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ០១នាក់ទៀត ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសសិង្ហបុរី និងជាសះស្បើយ ០១នាក់បន្ថែម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦៤ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៥៦ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ០៨ នាក់

Loading...