រកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ ទៅចូលរួមមង្គលការនៅភូមិកោះតូច ឃុំពាមជីកង

រកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ បានទៅចូលរួមមង្គលការនៅភូមិកោះតូច ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ។

Loading...