រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ០១នាក់ទៀត ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសគុយវ៉ែត និងជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៦៧ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៤៥១ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ១៦ នាក់

Loading...