រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០១នាក់ទៀត ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៨៤ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៤៧០ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ១៤ នាក់

Loading...