រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៣នាក់ទៀត ជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេស និងជាសះស្បើយ ០៣នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៥៦ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៩៩ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៧ នាក់

Loading...