រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៧នាក់ទៀត

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៧នាក់ទៀត (សហគមន៍ទាំង ៣៧នាក់)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៥៧៨ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ៩១៧ នាក់ (+១៩)
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៦៥៨ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ០១ នាក់

Loading...