រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៨នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ១៥នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៨នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ១៥នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៧នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៦៨០ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ៩៥០ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៧៣៥ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ០៣ នាក់

Loading...