រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 938នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 361នាក់ និងស្លាប់ 01នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 16299នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 5791នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= 10394នាក់
– អ្នកស្លាប់= 107នាក់

Loading...