រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន២ ករណីដែលឆ្លងរីករាលដាល ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 បានជូនដំណឹងស្ដីអំពីករណីវិជ្ជមាន covid 19 ចំនួនពីរករណីដែលជាករណីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20 កុម្ភៈ ។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ មាន កិត្តិយស សូមជម្រាប ជូន សាធារណជន និង បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជ្រាប ថា យោង តាម លទ្ធផល វិភាគ សំណាក ចេញ ដោយ វិទ្យាស្ថាន ជាតិ សុខភាព សាធារណៈ បាន បង្ហាញ លទ្ធផល អ្នក វិជ្ជមាន កូ វី ដ -១៩ ចំនួន ០២ ករណី ដែល ជា ករណី ឆ្លង រីក រាលដាល ជំងឺ កូ វី ដ -១៩ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ នៅក្នុង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ខាងក្រោមជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងស្ដីអំពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ19 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ…

Loading...