រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសឱ្យផ្អាកការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកម្មវិធីជួបជុំនានា

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយប្រកាសឱ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននូវរាល់ការរៀបចំ ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីជប់លៀង ពិធីសាសនា កម្មវិធីជួបជុំសិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ ដើម្បីបញ្ចៀស និងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការផ្ទួន រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០-កុម្ភៈ នៅរាជធានីភ្នំពេញ៕

Loading...