រដ្ឋបាលស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវ បង្ហាញបញ្ជីរាយនាមអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ បុគ្គលវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៥នាក់

រដ្ឋបាលស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវ បង្ហាញបញ្ជីរាយនាមអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ បុគ្គលវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៥នាក់ និងអ្នកប៉ះពាល់ប្រយោលចំនួន ៣៥៥នាក់ទៀត ក្នុងពិធីមង្គលការកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ

Loading...