រដ្ឋសភា​ដាក់​ដេញថ្លៃ ​រថយន្តទំនើបៗ១៥គ្រឿង ​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់​រដ្ឋសភា

សេចក្តីជូនដំណឹង (ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥) ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ រថយន្តប្រភេទ TOYOTA LEXUS 570 Model ឆ្នាំ ២០១៥ (ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន) ចំនួន២ (ពីរ)គ្រឿង និងរថយន្តប្រភេទ TOYOTA Land Cruiser Model ឆ្នាំ២០១៥ (ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន) ចំនួន១០(ដប់)គ្រឿង និងរថយន្ត TOYOTA VIGO Model ឆ្នាំ២០១៥ ចំនួន៣(បី)គ្រឿង ជូនរដ្ឋសភា។

11018826_600376023397076_1750532641298919318_n

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *