រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីពន្ធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីពន្ធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ៖

1

2

3

4

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *