រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដាក់កម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ ទម្រង់ថ្មី

UPDATE:ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានជូនដំណឹងថា៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាចូលបញ្ជីប្រទេសដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ ទម្រង់ថ្មី៕

Loading...