រដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ជាកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦រដ្ឋសភា

រដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ជាកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦រដ្ឋសភា

Loading...