រដ្ឋាភិបាលឡាវសម្ដែងការដឹងគុណ និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការឧបត្ថម្ភម៉ាស និងបរិក្ខារពេទ្យដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូន 

រដ្ឋាភិបាលឡាវសម្ដែងការដឹងគុណ និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការឧបត្ថម្ភម៉ាស និងបរិក្ខារពេទ្យដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូន៖

Loading...