របៀប​ដាក់​ Password នៅ​លើ​ Folder ដោយ​មិន​បាច់​ប្រើ​កម្មវិធី

Folder គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​សម្រាប់​​ទុក​ ឯកសារ​និង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ​តែ​មាន​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពិត​ជា​មិន​ចង់​អោយ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​មើល​ និង​ប្រើ​ក្រៅ​ពី​ខ្លួន​អ្នក​ឡើយ។ ដើម្បី​ការ​ពារ​ទិន្នន័យ​ អ្នក​រិះរក​វិធី​​ផ្សេងៗ​ដូចជា​ការ​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​ ​តែ​ប្រហែល​ជា​មិន​ចេះ​ដាក់។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​វិធី​ងាយ​ៗ​ក្នុង​ការ​ដាក់​Password និង លាក់​Folder របស់​អ្នក​ពី​អ្នក​ដទៃ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ប្រើ​កម្មវិធី​ជំនួយ​នោះ​ទេ៖

33

១.​ បើក​ Notepad បន្ទាប់​មក​ Copy កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ចូល​ក្នុង​ Notepad ៖

cls
@ECHO OFF
title coolhacking-tricks.blogspot.com
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST MyFolder goto MDMyFolder
:CONFIRM
echo Are you sure to lock this folder? (Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren MyFolder “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock Your Secure Folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== sabay goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” MyFolder
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDMyFolder
md MyFolder
echo MyFolder created successfully
goto End
:End

២.​ បន្ទាប់​មក​ Save File ដោយ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា​​ lock.bat (.bat គឺ​ត្រូវ​តែ​ដាក់​)។
5566

77

៤. Copy រាល់​ឯកសារ​ ឬ ទិន្នន័យ​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​លាក់​ទៅ​ក្នុង MyFolder ។

៥. រួច​ហើយ​ចុច​ពីរ​ដង​នៅ​លើ​ lock.bat នោះ​វា​និង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​ command promp រួច​វាយ​អក្សរ Y ហើយ​ចុច​ Enter ។ ​ក្រោយ​មក​ Folder ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ MyFolder ត្រូវ​បាន​លាក់​ ។

111
៦. ដើម្បី​បង្ហាញ​ MyFolder ឡើង​វិញ​​ គឺ​គ្រាន់​តែ​ Double click នៅ​លើ​ lock.bat ហើយ​វាយ​ Password (Default Password គឺ​ sabay) រួច​ចុច​ Enter វា​និង​បង្ហាញ Folder ដែល​លាក់​នោះ​មក​វិញ។
11111111111
៧. ដើម្បី​ប្ដូរ​ Password គឺ​គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​កែ​កូដ​ត្រង់​កន្លែង if NOT %pass%== sabay ត្រង់​ពាក្យ​ “sabay” អ្នក​អាច​កែ​ដាក់​ password ​តាម​​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់។22222222222222

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *