រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៥ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយនាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ

រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៥ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយនាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ

Loading...