រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេច បង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និងអនុវត្តន៍គម្រោង ស្ថាបនា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ៣៨ខ្សែ នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេច បង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និងអនុវត្តន៍គម្រោង ស្ថាបនា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ៣៨ខ្សែ នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប

Loading...