លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី២៣​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០​ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី

លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី២៣​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០​ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី

 

 

 

 

 

 

Loading...