លិខិតក្រសួងព័ត៌មាន៖ អញ្ជេីញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាផ្តល់យោបល់ស្តីពីការបង្កេីតលិខិតបទដ្ឋាន​សម្រាប់ពង្រឹងវិជ្ជាជីវសារព័ត៌មាន

លិខិតក្រសួងព័ត៌មាន៖ អញ្ជេីញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាផ្តល់យោបល់ស្តីពីការបង្កេីតលិខិតបទដ្ឋាន​សម្រាប់ពង្រឹងវិជ្ជាជីវសារព័ត៌មាន

 

 

Loading...