លោក សម រង្ស៊ី ចូលរួមរំលែកការឈឺចាប់ជាមួយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហើយថ្កោលទោសចំពោះទង្វើអសីលធម៌ទាំងឡាយ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងក្រុមគ្រួសារ៖

លោក សម រង្ស៊ី ចូលរួមរំលែកការឈឺចាប់ជាមួយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហើយថ្កោលទោសចំពោះទង្វើអសីលធម៌ទាំងឡាយ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងក្រុមគ្រួសារ៖

somrs

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *