សណ្តែកខៀវ ដែលអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំកន្លងមក តើអ្នកធ្លាប់គិតថា វាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព របស់សណ្តែកខៀវ
• ប្រឆាំងជំងឺបេះដូង
• សម្រកទម្ងន់បានល្អ
• ការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម
• ប្រឆាំងជំងឺមហារីក
• សម្បូរហ្វៃបឺរ
• សម្បូរវីតាមីន C
• សម្បូរវីតាមីន K
• បង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ
• ប្រភពអាស៊ីតហ្វ្លលិក
• ជួយដល់សុខភាពបន្តពូជ

10 health benefits of mung beans
• Combat heart disease
• Good for weight-loss
• Control diabetes
• Anti-cancer
• Full of fibre
• Vit. C source
• Vit.k source
• Immune booster
• Great folate source
• Support reproductive health

សុខភាពល្អជាមួយ FV

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *