សរុបទូទាំងប្រទេស៖ CPP ឈ្នះ២២ខេត្ត CNRP ឈ្នះ៣រាជធានីខេត្ត (ភ្នំពេញ សៀមរាប និងកំពង់ចាម)

សរុបទូទាំងប្រទេស៖ CPP ឈ្នះ២២ខេត្ត CNRP ឈ្នះ៣រាជធានីខេត្ត (ភ្នំពេញ សៀមរាប និងកំពង់ចាម)។
* គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) ទទួល1163ឃុំសង្កាត់, គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (CNRP) ទទួលបាន482ឃុំសង្កាត់ និង គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ1ឃុំសង្កាត់។

* សូមបញ្ជាក់ថា នេះជាតួលេខបឋមក្រៅផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ

Loading...