សាខាគយនិងរដ្ឋាកររាជធានីភ្នំពេញឃាត់រថយន្តទំនើប គ្មានពន្ធចំនួនពីរគ្រឿង នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ សាខាគយ និងរដ្ឋាកររាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចុះឃាត់រថយន្តទំនើប គ្មានពន្ធ ចំនួនពីរគ្រឿង នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។ សាខាគយ និងរដ្ឋាកររាជធានីភ្នំពេញ ក៏សូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់រូបមេត្តា ជួយបំពេញកាតព្វកិច្ច ពន្ធអាករគ្រប់ទំនិញ ទាំងអស់ដែលនាំចលពីបរទេស។

ជាមួយគ្នានេះ សាខាគយ និងរដ្ឋាកររាជធានីភ្នំពេញ នឹងបន្តយុទ្ធនាការការងារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែខ្លាំងផងដែរ៕

Loading...