សារលិខិតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាស «ទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភ» លើកទី៧ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ «ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីរបបអាហារសុខភាព»

សារលិខិតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាស «ទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភ» លើកទី៧ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ «ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីរបបអាហារសុខភាព»

 

 

Loading...