សារអប់រំក្នុងការបង្ការជំងឺ​ COVID-19 និងកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្តាលមកពីជំងឺនេះ

សារអប់រំក្នុងការបង្ការជំងឺ​ COVID-19 និងកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្តាលមកពីជំងឺនេះ​ ។

មេរោគ​ COVID-19 មិនមាននៅក្នុងខ្យល់ទេ​ !
វាមាននៅក្នុងដំណក់ទឹកដែលកេីតចេញពីអ្នកជំងឺក្អកឬកណ្តាស​ ត្រូវចងចាំដំណក់ទឹកអ្នកជំងឺដល់ទីណា​ មេរោគដល់ទីនោះ​ ។

ពត៌មានបន្ថែម​ ១១៥

រួមសហការផលិតដោយ​ អង្គការសុខភាពពិភពលោក​ អង្គការ​យូនីសេហ្វ​ និងក្រសួងសុុខាភិបាល​ ។

Loading...