សិក្សាអំពី ផលប្រយោជន៍របស់ តែ សំរាប់ធ្មេញរបស់អ្នក

តែ គឺជាអាហារមានអត្ថប្រយោជន៍ សម្រាប់ធ្មេញរបស់អ្នក
ទោះជាអ្នកចូលចិត្តទទួលទានប្រភេទតែខ្មៅឬតែបៃតងមួយណាជាងក៏ដោយ សំខាន់គឺតែទាំងពីរពណ៌នេះ សុទ្ធតែជួយការពារបាក់តឺរី ដែលមាននៅក្នុងមាត់ តាមរយៈគុណសម្បត្តិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពុកធ្មេញរបស់វា។ ជាតិហ្វេណុលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបាក់តឺរី ដែលមានសមត្ថភាពដាក់សម្ពាធ និងថែមទាំងសម្លាប់បាក់តឺរីបានទៀតផង។ វាក៏ធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះអាស៊ីតក្នុងធ្មេញផងដែរ។ ដូច្នេះទទួលទានទឹកតែខ្មៅឬបៃតងមួយពែងជារៀងរាល់ថ្ងៃ នឹងជួយឲ្យធ្មេញរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ។

Benefits foods for your teeth with Tea
Whether you are the favorite of black tea or green tea, both of them helps in the prevention of bacteria in the mouth with their playfulness and cavity fighting properties. Polyphenols come in contact with the bacteria that are responsible for the plaque; they have the ability to suppress and even to kill the bacteria. It also shrinks the production of tooth-attacking acid. So, sip a cup of black or green tea every day to get the listed teeth benefits.

thee

សុខភាពល្អជាមួយ FV
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *