សុន្ទរកថារបស់សម្តេចតេជោថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំពិសេសលើកទី៣១របស់មហាសន្និបាទអង្គការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី៣-៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

សុន្ទរកថារបស់សម្តេចតេជោថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំពិសេសលើកទី៣១របស់មហាសន្និបាទអង្គការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី៣-៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

Loading...