សេចក្តីការណែនាំបន្ទាន់ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ពីពីការការពារចម្លងបន្តពីការផ្ទុះនូវការឆ្លង Covid 19 នៅប្រទេសថៃ

សេចក្តីការណែនាំបន្ទាន់ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ពីពីការការពារចម្លងបន្តពីការផ្ទុះនូវការឆ្លង Covid 19 នៅខេត្តសាមុតសាខន នៃប្រទេសថៃ ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ….

Loading...