សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ័ណ អាហរ័ណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកាំកុងត្រូល

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ័ណ អាហរ័ណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកាំកុងត្រូល

Loading...